В руце твоего превеликого: Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

Содержание

Молитвы о Божественном покрове — Молитвослов

 • Молит­ва Богу 1‑я
 • Молит­ва Богу 2‑я
 • Молит­ва Богу 3‑я
 • Св. Архи­стра­ти­гу Божию Михаилу
 • Свя­то­му муче­ни­ку Трифону
 • Свя­ти­те­лю Ники­те Новгородскому
 • Вели­ко­му­че­ни­ку Геор­гию Победоносцу
 • Свя­то­му вели­ко­му­че­ни­ку Никите
 • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Покров Пре­свя­той Богородицы»

Молитва Богу 1‑я

Аудио:

00:37

Тебе́, Бо́гу и Твор­цу́ мое­му́, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, поклоня́юся и вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, и молю́ся: Ты мя бла­го­сло­ви́, Ты мя поми́луй, и от вся́каго мирска́го, диа́вольскаго и теле́снаго зла изба́ви. И даждь в ми́ре без гре­ха́ прейти́ день сей, в сла́ву Твою́, и во спасе́ние души́ моея́. Аминь.

* * *

Молитва Богу 2‑я

Аудио:

mp3″/>01:48

В ру́це Тво­е­го́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла мое­го́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живо­та́ мое­го́, де́нь же и ча́с издыха́ния мое­го́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла мое­го́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, при­и­ми́ в ру́це защище́ния Тво­е­го́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, про­сти́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохра­ни́ мя́ в кро́ве ми́лости Тво­ея́ во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны живо­ту́ мое­му́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Тво­ея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Тво­е­го́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га мое­го́, да полу­чу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

* * *

Молитва Богу 3‑я

Аудио:

00:43

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, Иже Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна вста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Тво­е­го́: при­ми́, Го́споди, и глас моле́ния мое­го́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и бла­го­во­ли́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́ти Тебе́ хва­лу́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою све­щею души́ моея́, и сла́влю Тя во Отце́ и Ду́хе сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

* * *

Св. Архистратигу Божию Михаилу1

Аудио:

00:52

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния, сохра­ни́ нас, раб Бо́жиих (име­на), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же под­кре­пи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Пере­вод: О, свя­той Миха­ил Архан­гел, поми­луй нас, греш­ных, нуж­да­ю­щих­ся в тво­ем заступ­ни­че­стве, сохра­ни нас, рабов Божи­их (име­на), от всех види­мых и неви­ди­мых вра­гов, осо­бен­но же укре­пи про­тив стра­ха смер­ти и сму­ще­ния диа­воль­ско­го и спо­до­би нас непо­стыд­но пред­стать Созда­те­лю наше­му в час страш­но­го и пра­вед­но­го Суда Его. О, все­свя­той, вели­кий Миха­ил Архи­стра­тиг! Не пре­не­бре­ги нами, греш­ны­ми, моля­щи­ми­ся тебе о помо­щи и заступ­ни­че­стве тво­ем в веке сем и в буду­щем, но спо­до­би нас там вме­сте с тобою сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки веков.

* * *

Святому мученику Трифону2

Аудио:

mp3″/>00:50

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (име­на), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохра­ни́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, свя­той муче­ник Хри­стов Три­фон, услышь ныне и на вся­кий час моле­ние нас, рабов Божи­их (име­на), и хода­тай­ствуй о нас пред Гос­по­дом. Ты неко­гда цар­скую дочь, во гра­де Риме мучи­мую диа­во­лом, исце­лил: так и нас от лютых его коз­ней сохра­ни во все дни жиз­ни нашей, осо­бен­но же в день послед­не­го наше­го вздо­ха хода­тай­ствуй о нас. Моли Гос­по­да, да спо­до­бит и нас стать при­част­ни­ка­ми веч­но­го весе­лия и радо­сти, дабы мы с тобою вме­сте удо­сто­и­лись сла­вить Отца и Сына и Свя­то­го Уте­ши­те­ля Духа во веки веков.

* * *

Святителю Никите Новгородскому

Аудио:

01:05

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́с гре́шных (име­на́), умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Нова́граде се́м, и еди́ною, належа́щу бездо́ждию, моли́твою до́ждь све́л еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обдержи́му, моли́твою изба́ву по́дал еси́, та́ко и ны́не мо́лим тя́, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ны́ от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, архи­ерей Божий, свя­ти­тель Ники­та! Услышь нас греш­ных (име­на), в печа­ли вопи­ем: пото­му что сидишь на пре­сто­ле свя­ти­те­лей в этом Вели­ком Нов­го­ро­де, и одной молит­вой, кото­рую сле­ду­ет читать при без­дож­дье, дождь низ­вёл, и сно­ва это­му горо­ду, когда он был объ­ят огнен­ным пла­ме­нем, молит­ву подал, кото­рая изба­ви­ла его, так и ныне молим тебя, о свя­ти­тель Хри­стов Ники­та: молись ко Гос­по­ду, что­бы изба­вить нас от зем­ле­тря­се­ния, пото­па, голо­да, огня, гра­да, меча и от всех вра­гов види­мых и неви­ди­мых, посколь­ку из-за необык­но­вен­ных тво­их молитв спа­са­ем­ся, сла­вим Пре­свя­тую Тро­и­цу, Отца и Сына и Свя­то­го Духа, и твоё мило­стив­ное пред­ста­тель­ство, ныне и все­гда и во веки веков. Ами́нь.

* * *

Великомученику Георгию Победоносцу

Аудио:

01:20

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Сво­е­го́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (име­на́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умо­ли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да все­гда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святому великомученику Никите

Аудио:

02:24

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче, великому́чениче Ники́то, припа́дающе ко свято́му и чудотво́рному о́бразу тво­е­му́, по́двиги же и чуде­са́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дям прославля́юще, мо́лим тя́ приле́жно: яви́ на́м, смире́нным и гре́шным (име­на́), свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние; се́ бо, гре́х ра́ди на́ших, не и́мамы свобо́ды ча́д Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти: но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем, и о твое́м предста́тельстве взыва́ем: испро­си́ на́м у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несумне́нную, любо́вь же ко все́м нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, ду́ш и теле́с здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на зем­ли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Христо́ве: еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испро­си́ ми́р, здра́вие и спасе́ние и на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, тиши­ну́ и благоде́нствие, христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на вра­ги́, и все́м лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Е́й, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Все́х у́бо на́с при­ве­ди́ в ти́хое приста́нище спасе́ния, и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами: да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Аудио:

03:01

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чисто­ты́ и пра́вды. Е́й, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


1 Канон­ник. Канон Архан­ге­лу Михаилу.

2 Канон­ник. Канон муче­ни­ку Трифону.

 • Пожертвовать
 • 156 тыс. 4